Ind-eko

Ind-eko

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Со услугата консалтинг во заштита на животната средина на нашите клиенти им овозможуваме добивање на комплетна услуга, врзано за заштита на животната средина на едно место. Нашата стручност и практично искуство на планот на заштитата на животната средина, преставуваат гаранција за квалитетот.

НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ ИМ НУДИМЕ ИЗРАБОТКА НА:

 • стручни подлоги, елаборати и студии за заштита на животната средина
 • планови за интервенција во заштита на животната средина на единиците на локалната самоуправа
 • оперативни планови за интервенција во заштитата на животната средина
 • планови за постапување со отпад
 • студии за влијанија на животната средина
 • програми за заштита на животната средина
 • извештаји за состојбата на животната средина
 • проценки на состојбата на животната средина
 • предлози и мерки за санација на животната средина
 • проекти за пристапување кон наменските фондови на ЕУ


НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ ИМ ПРУЖАМЕ УСЛУГИ НА:

 • стручен надзор во спроведување на проекти во заштитата на животната средина
 • едукација во сферата на заштита на животната средина
 • воспоставување на систем на управување со животната средина ЕМАС (ИСО 14001)
 • припрема на документација за постапките во обезбедување законски дозволи
 • стручни мислења и совети при тријажа на адекватни технологии за заштита на животната средина
 • следење на состојбата на животната средина (мониторинг)