ПРИМЕНА
  • Санација на цевководи под притисок и гравитациски цевководи,
  • Санација на бетонски, азбест-цементни, керамички, лиено железни, челични, PP, PVC и PE цевки.
ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
  • Санација на цевковод со дијаметар од DN50 до DN1200,
  • Можност за зголемување на дијаметарот до 100% во однос на постоечката цевка,
  • Санација од едно окно до 250м, зависно од видот на тлото и условите на поставениот цевковод,
  • Со санацијата може да се вградат PE, лиено -железни, полиестерски и PVC цевки.