За потребите на клиентот Јавно претпријатие Македонски Железници Инфраструктура беше извршено испитување и  санација на постоечкиот цевковод во Ранжирна Станица Трубарево специјална опрема.

Беше извршена детекција на водоводните шахти и цевоводите со специјална опрема за детектирање, микро и макро лоцирање на дефектните точки на цевководот при што се санираа дефектните точки на цевководот.

Санирањето го изведоа нашите специјализирани вработени со најсовремена опрема и со вградување на специјални спојници.

Работата беше извршена навремено со висок степен на ажурност, професионалсност и квалитет и во целост ги исполнии барањата  на Клиентот , со што се овозможи намалување на загубите на вода во количина од 500 м3/ за времетраење од 24ч.

Сертификати