Për nevojat e klientit Ndërmarrja publike Hekurudhat e Maqedonisë Infrastruktura ka kryer ekzaminim dhe restaurim të tubacionit ekzistues në Stacionin Ranzhirna Trubarevë me pajisje speciale.

Është kryer detektim i puseteve të ujësjellësit dhe tubacioneve me pajisje speciale për detektim, gjetje e vendndodhjes mikro dhe makro të tubacionit ku janë restauruar pikat e defektit të tubacionit.

Restaurimin e kanë kryer  të punësuarit tanë special me pajisje më bashkëkohore me ndërtimin e lidhëseve special.

Puna është kryer në kohë me një shkallë të lartë të azhurnimit, profesionalizmit dhe cilësisë dhe plotësisht janë përmbushur kërkesat e Klientit, me çka është mundësuar reduktim i humbjeve të ujit në sasi prej 500 м3/ në kohëzgjatje prej 24 orëve.

Certifikata