За потребите на АД ЕЛЕМ – Електрани на Македонија,  во склоп на годишниот ремонт на термоелектраната РЕК Битола извршено е чистење пепел од котел - топла кутија на блок 2, во количина од 156 m3 со специјално Вакупресс возило – цистерна.

Извршено е чистење на амфитеатри, базен од разладна кула, цирк-цевоводи, маслени резервоари и кади, ГПО и платформи, отпепелување и електрофилтри.

Придобивки

01

Работите се извршени во определениот период и на сигурен начин

02

Целиот отпад е згрижен во согласност со постоечките законски регулативи

Назад на референтна листа