1. Чистење на масло/вода/талог резервоар бр.GP#64610 (1 x 60m3) во Камп BONDSTEEL, Косово

  • Чистење на талогот од резервоарот и извлекување на маслени течности и нивен транспорт во контејнери за талог од Нарачателот
  • Чистење (перење) на внатрешноста на резервоарот и влезот со високо притисна ладна/топла пумпа
  • Извлекување на отпадната вода генерирана од перењето на резервоарот и транспорт во контејнери за отпад од Нарачателот

2. Извлекување на отпадна вода од помошен резервоар за дренажа на вода (1 x 20m3) во Камп BONDSTEEL, Косово

  • Испумпување на отпадна вода и транспорт во контејнери за отпад од Нарачателот

3. Извлекување на отпадно масло од 721 буриња во Камп BONDSTEEL, Косово

  • Извлекување на отпадно масло од буриња и транспорт во цистерна од Нарачателот

Придобивки

01

Задоволени се барањата на Клиентот во поглед на технолошките стандарди и заштита на животната средина

02

Сите работи се извршени за многу краток временски период во согласност со барањата на Клиентот

Назад на референтна листа