1. Pastrim i vajit/ujit/fundërrinave të rezervarit nr..GP#64610 (1 x 60m3) në Kampin BONDSTEEL, Kosovë

  • Pastrim i fundërrinave nga rezervuari dhe ekstraktim i lëngjeve vajore dhe transportim i tyre në kontejnerë për fundërrina nga ana e Porositësit
  • Pastrim (larje) e pjesës së brendshme të rezervuarit dhe hyrjes me pompë me presion të lartë me ujë të ftohtë/ngrohtë
  • Ekstraktim i ujerave të zeza të grumbulluara nga larja e rezervuarit dhe transportim i tyre në kontejnerë për mbeturine nga ana e Porositësit

2. Ekstraktim i ujërave të zeza nga rezervuari ndihmës për drenazh të ujit (1 x 20m3) në Kampin, BONDSTEEL, Kosovë

  • Pompim i ujërave të zeza dhe transportim i tyre në kontejnerë për mbeturina nga ana e Porositësit

3. Ekstraktim i vajit të mbeturinave nga 721 fuçi në Kampin BONDSTEEL, Kosovë

  • Ekstraktim i vajit të mbeturinave nga fuçitë dhe transportim i tyre në cisternë nga ana e Porositësit

Përfitime

01

Janë përmbushur kërkesat e Klientit në drejtim të standardeve teknologjike dhe mbrojtjes së mjedisit

02

Të gjitha aktivitetet janë kryer për një periudhë shumë të shkurtër në pajtim me kërkesat e klientit

Prapa te lista e referencave