За потребите на Рафинеријата ОКТА извршено е чистење на резервоари за мазут, сурова нафта, млазно гориво, дизел гориво и бензин до gas-free чистота:

  • Машинско извлекување на  смешата од: талог, р`ѓа, песок, тиња и други цврсти честички со специјално високо-ефикасно Vakumpress возило и транспортирање на соодветна локација
  • Хемиско и водено чистење на подницата и влезно – излезните линии , омотачот, ногарките, водилките (под понтон) и заптивните гуми од пливачкиот покрив  до gas – free чистота

Придобивки

01

Задоволени се барањата на Клиентот во поглед на технолошките стандарди и заштита на животната средина

02

Исчистени резервоари во величина од 30 000 м3

03

Сите работи се извршени за многу краток временски период во согласност со барањата на Клиентот

Назад на референтна листа