Овој проект беше дел од “Подготвителното истражување за Проектот за подобрување на канализацијата на Охридско Езеро – Македонија” основан од Јапонската интернационална Агенција ( JICA Survey ).

Извршени се следните активности:
  • Хидродинамично пробивање и чистење на секундарната мрежа во град Охрид и Струга со вкупна должина од 3.434,75 м со специјано возило и опрема
  • Хидродинамично пробивање и чистење на колекторскиот систем со специјално возило и опрема под висок притисок во град Охрид и Струга со вкупна должина од 7.301,27 м
  • ЦЦТВ видео инспекција на канализационата мрежа во вкупна должина од 10 .736,02м
  • Изработка на детална  пишана и видео документација во согласност со стандардот ЕN 13508-2 за извршената ЦЦТВ видео инспекција.

Придобивки

01

предвидени се можните причини за создавање на неидентификуван проток на отпадни води, со цел да се подобри функционирањето на канализациониот систем во Општините Охрид и Струга, вклучувајќи и третман на отпадни води за комуналните услуги

02

Сите работи се извршени за многу краток временски период во согласност со барањата на Клиентот

Назад на референтна листа