Извршена е ЦЦТВ видео инспекција на определен дел од канализационата мрежа во должина од 10 км за секој од  градовите во Општините Велес и Штип изработена е детална пишана и видео документација во согласност со стандардот ЕN 13508-2,  за потребите на проектот : „Подготовка на проектна документација за подобрување на инфраструктурата за преработка на отпадни води во Општините Велес и Штип„ - ( Европска помош - 137063/IH/SER/MK) за нарачателот Сафеге Дооел Скопје.

Придобивки

01

изготвен е извештај за состојбата на мрежата и востановените дефекти на истата

02

Сите работи се извршени за многу краток временски период во согласност со барањата на Клиентот

Назад на референтна листа