Është kryer CCTV video inspektim i një pjese të caktuar të rrjetit të kanalizimit në gjatësi prej 10 km për çdonjërin nga qytetet e komunave Veles dhe Shtip, është përpunuar një dokumentacion dhe i shkruar në mbështetje me standardin  ЕN 13508-2, për nevojat e projektit: “Përgatitje e dokumentacionit të projektit për përmirësimin e infrastrukturës së ujërave të zeza në komunat Veles dhe Shtip” – (Ndihmë evropiane - 137063/IH/SER/MK) për porositësin Safage SHPKNJP Shkup. 

Përfitime

01

Është përgatitur raport rreth gjendjes së rrjetit dhe defektet e të njëjtit

02

Të gjitha punët janë kryer për një periudhë shumë të shkurtër kohore në mbështetje me kërkesat e klientit

Prapa te lista e referencave