Извршена е ЦЦТВ видео инспекција со специјална самодвижечка робот камера на канализационата мрежа во општина Берово и  изработка на детална  пишана и видео документација во согласност со стандардот ЕN 13508-2 и хидродинамично пробивање и чистење на канализација со специјално високоефикасно возило и опрема.

Придобивки

01

изготвен е извештај за состојбата на мрежата и востановените дефекти на истата

02

Сите работи се извршени за многу краток временски период во согласност со барањата на Клиентот

Назад на референтна листа