Është kryer CCTV video inspektim me kamerë në një robot vetëlëvizës special të rrjetit të kanalizimit në komunën e Berovës dhe përpunim i dokumentacionit të shkruar dhe video në mbështetje me standardin ЕN 13508-2 dhe depërtimin hidrodinamik dhe pastrim të kanalizimit me automjet dhe pajisje me efikasitet të lartë.

Përfitime

01

Është përgatitur raport rreth gjendjes së rrjetit dhe defekteve të së njëjtit

02

Të gjitha punët janë kryer për një periudhë shumë të shkurtër kohore në mbështetje me kërkesat e klientit

Prapa te lista e referencave