За потребите на клиентот Титан Цементарница Усје извршено е машинско чистење на атмосферскиот колектор со специјални возила и опрема. Нашето долгогодишно искуство на вакви и слични работи во индустријата како и нашата врвна опрема , се гарант за квалитетот на извршените работи.

Придобивки

01

Задоволени се барањата на Клиентот во поглед на технолошките стандарди и заштита на животната средина

02

Сите работи се извршени за многу краток временски период во согласност со барањата на Клиентот

Назад на референтна листа