Për nevojat e klientit Titan Çimentorja Usje është kryer pastrim mekanik i kolektorit atmosferik me automjete dhe pajisje speciale. Përvoja jonë shumëvjeçare e rasteve të këtilla në industri si dhe në pajisjet e cilësisë së lartë, janë garanci për cilësinë e punëve të kryera.

Përfitime

01

Kërkesat e klientit janë kënaqur në drejtim të standardëve teknologjike dhe mbrojtje të mjedisit jetësor.

02

Të gjitha punët janë kryer për një periudhë shumë të shkurtër kohore në mbështetje me kërkesat e klientit

Prapa te lista e referencave