Kompania EKO-TEAM sh.p.k (në tekstin e mëtejmë “ne”, “rreth nesh”, “yni”, etj.) është pronar i faqes së internetit eko-team.net (faqja e internetit). Ne kemi krijuar këtë deklaratë të privatësisë për të treguar se ne kujdesemi për privatësinë e përdoruesve tanë dhe si t’i informojmë ata rreth mënyrës së mbledhjes dhe përpunimit të informacioneve personale në këtë faqe interneti.

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë deklaratë për të gjetur se si mbledhim, përpunojmë, mbrojmë ose ndryshe përdorim informacionet tuaja personale.

MBLEDHJA E  TË DHËNAVE

Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat që i referohen një individi, identiteti i të cilit është i njohur ose mund të përcaktohet. Një individ, identiteti i të cilit mund të identifikohet është një person i cili mund të identifikohet direkt ose indirekt, në veçanti me anë të identifikuesve si emri, numri i identifikimit, të dhënat e vendndodhjes, identifikuesi i rrjetit ose me ndihmën e një ose më shumë faktorëve të natyrshëm në gjendjen fizike, fiziologjike, gjenetike, mendore, ekonomike, kulturore ose sociale të individit.

Ne mbledhim të dhënat tuaja personale vetëm kur na jepni vullnetarisht një informacion të tillë. Ne mbledhim informacionin tuaj kur plotësoni formularin e kontaktit ose kur regjistroheni për newsletter.

Duhet të dini se informatat dhe të dhënat jo personale mund të mblidhen automatikisht përmes serverëve tanë të Internetit ose duke përdorur cookies. Kliko këtu për të lexuar politikat tona të cookies.

Shembuj të informacioneve në lidhje me përdorimin tuaj të faqes:

Faqet më të vizituara dhe më të shikuara dhe lidhjet në faqen tonë të internetit, numri i formularëve të plotësuar,  koha e kaluar në faqe, fjalë kyçe më të njohura që përdoruesit lidhin me faqen tonë të internetit, adresën tuaj IP, informacionet e grumbulluara përmes cookies, të dhënat e kompjuterit tuaj si hardware cilësimet, aktivitetet e sistemit, llojet e motorëve të kërkimit dhe kështu me radhë.

PËRPUNIMI I TË DHËNAVE

Ne i përdorim të dhënat tuaja për një apo më shumë nga qëllimet e mëposhtme:

  • Për personalizimin e përvojës suaj të përdoruesit (informacioni i mbledhur na ndihmon për t'iu përgjigjur më mirë nevojave tuaja individuale);
  • Për të përmirësuar faqen tonë të internetit (ne vazhdimisht përpiqemi të përmirësojmë ofertën në faqen tonë të internetit bazuar në reagimet që marrim nga vizitorët tanë);
  • Për të krijuar një kanal komunikimi primar me ju;
  • Për shkak të dërgimit të rastësishëm të postës elektronike (duke iu referuar herë pas here marrjes së lajmeve (nëse doni), azhurnimit, informacioneve rreth produkteve ose shërbimeve të ngjashme etj.)

LIDHJE ME PALËT E TRETA

Ne nuk ofrojmë shërbime apo produkte nga palë të treta në faqen tonë të internetit.

PËRDORIMI I COOKIES

Për të kuptuar se si i përdorim cookies, ju lutemi lexoni politikat tona të cookies në këtu.

MBROJTJA E TË DHËNAVE TUAJA

Me qëllim të mbrojtjes së të dhënave personale që dërgoni nëpërmjet faqeje të internetit, ne përdorim masat e sigurisë fizike, teknike dhe organizative. Ne vazhdimisht e përmirësojmë dhe testojmë teknologjinë tonë të sigurisë. Qasja në të dhënat tuaja është në dispozicion vetëm për punonjësit të cilët duhet ta njohin atë informacion në mënyrë që t'ju ofrojnë disa përfitime ose shërbime. Përveç kësaj, ne i edukojmë punonjësit tanë për rëndësinë e konfidencialitetit të të dhënave dhe mbrojtjen e privatësisë dhe mbrojtjen e të dhënave tuaja.

RUAJTJA DHE PERIUDHA E RUAJTJES SË TË DHËNAVE

Të gjitha të dhënat janë të ruajtura në bazën e të dhënave të serverit cloud DigitalOcean në Amsterdam, Holandë. Ne nuk do të transferojmë ruajtjen e të dhënave në vende jashtë Bashkimit Evropian.

Ne ruajmë dhe mbrojmë të dhënat tuaja personale gjatë marrëdhënies suaj të biznesit me ne. Të dhënat personale që na keni dhënë për qëllime të biznesit ose të kontaktit fshihen rregullisht pas 12 muajsh nga dita që na keni dhënë ato të dhëna

TË DREJTAT E INDIVIDIT     

Nëse dëshironi të dini nëse ne vallë i posedojmë ose përpunojmë të dhënat tuaja personale, ose nëse dëshironi të përdorni të dhënat personale që keni për ju, ju lutemi na kontaktoni në info@eko-team.net.

Ju gjithashtu mund të kërkoni informacione për: llojin e përpunimit të të dhënave, kategorinë e të dhënave personale që po përpunohen;  cili ka marrë informacionin tuaj personal nga ne jashtë kompanisë sonë;  cili është burimi i të dhënave personale (nëse nuk na keni dhënë direkt); dhe për sa kohë i mbajmë të dhënat. Ju keni të drejtë të korrigjoni të dhënat personale që i posedojmë nëse janë të pasakta. Ju gjithashtu mund të, me pak përjashtime, të na kërkoni që të fshini të dhënat tuaja ose të mos i procedoni ato. Ju mund të na kërkoni që t’i përdorim të dhënat tuaja direkte për marketing. Në shumë vende, ju keni të drejtë të paraqisni një padi me autoritetin e mbrojtjes së të dhënave nëse nuk jeni të kënaqur me mënyrën se si janë të trajtuara të dhënat tuaja personale. Nëse është e mundshme teknikisht, në bazë të kërkesës suaj, ne do t'ju dërgojmë të dhënat tuaja personale ose ne do t’i transferojmë ato drejtpërdrejt te një menaxher tjetër procedimi.

Nëse na dërgoni një kërkesë për dërgimin e informacionit tuaj personal në info@eko-team.net,  kërkesa juaj do të përmbushet pa ndonjë kompensim financiar. Nëse nuk jemi në gjendje t'i përgjigjemi kërkesës suaj brenda një kohe të arsyeshme, do t'ju njoftojmë për datën në të cilën do të mund t'i përgjigjemi kërkesës suaj. Nëse për ndonjë arsye nuk mund ta përmbushim kërkesën tuaj, ne do t'ju dërgojmë një sqarim se pse nuk jemi në gjendje ta plotësojmë kërkesën tuaj.

NJOFTIM PËR SHKELJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Në rast të shkeljes së të dhënave personale, ne do t'ju njoftojmë juve dhe autoritetin kompetent mbikëqyrës me e-mail brenda 72 orëve për llojin e shkeljes, të dhënat e përfshira, ndikimin e mundshëm të shërbimeve tona dhe matjet tona të planifikuara për dhënien e të dhënave dhe kufizimin e çfarëdo lloj efekteve të dëmshme për individin.

Ne nuk do të ju dërgojmë një njoftim për shkeljen në rastet e mëposhtme:

  • Nëse ka masa teknike ose organizative (të tilla si encryption) që zbatohen në të dhënat personale të cilat janë shkelur, të cilat të dhëna janë të pakuptueshme për çdo individ i cili ka autorizim të qasjes;
  • Nëse kemi marrë masa shtesë për të siguruar që më shumë ka të ngjarë të jetë me rrezik të lartë për të drejtat dhe lirinë e individit;
  • Nëse ajo përfshin një përpjekje joproporcionale (në të cilin rast ne do të ju njoftojmë përmes mediave publike ose masave të ngjashme po aq efektive).

Shkelja e të dhënave personale nënkupton shkelje të sigurisë që çon në shkatërrim, humbje, ndryshim, zbulim të paautorizuar ose qasje në të dhënat personale që janë transmetuar, ruajtur dhe përpunuar në lidhje me ofrimin e shërbimeve tona.

APROVIMI JUAJ

Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni këtë politikë të privatësisë.

NDRYSHIMI I POLITIKËS SONË TË PRIVATËSISË

Në rast të një ndryshimi në politikën tonë të privatësisë, ne do t'ju njoftojmë për këtë në këtë faqe interneti dhe do ta përditësojmë datën e ndryshimit të politikës së privatësisë si më poshtë.

Kjo politikë e privatësisë u ndryshua për herë të fundit më 16 maj 2018.

E DREJTA E ANKESËS DERI TE ORGANI KOMPETENT

Në çdo kohë mund të parashtroni një ankesë pranë një autoriteti kompetent lidhur me grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale.