EKO-TEAM sh.p.k  është një kompani që ofron shërbimin e pastrimit të rezervuarëve pa ndërhyrje të njerëzve, e cila është përmirësuar në mënyrë plotësuese gjatë viteve të fundit, gjë që do të kënaqte kërkesat e tregut ndërkombëtar.

Deri kohët e fundit, pastrimi i rezervuarit nënkuptonte një periudhë të gjatë kohore pa punë, e cila varet nga koha, sasi të mëdha të llumrave dhe mjedisi i rrezikshëm i punës në reaktor.

Shumica e problemeve që lindin gjatë pastrimit manual largohen nga proceset automatike të pastrimit të rezervuarëve pa hyrjen e njerëzve. Pa përdorimin e kimikateve, kursime shtesë janë arritur duke kthyer pjesët më të dobishme të produktit në reaktor.

Ky sistem i pastrimit të rezervuarëve është i madh për rezervarë  lundrues, si dhe për ata me një çati fikse.

Sistemi për pastrimin e tankeve pa ndërhyrje njerëzore ka një dizajn krejtësisht modular dhe është instaluar direkt në rezervuar. Falë dizajnit të tillë mund të transportohet në një kohë të shkurtër në vendin e performancës. Ato kryesore

Komponentët kryesorë të këtij sistemi që janë të mbrojtur nga shpërthimet janë modulet e lëvizjes, thithjes dhe presionit, si dhe sistemet e larjes me  presion të lartë. Ato janë ngulitur me anë të një tubacioni që tashmë është montuar në rezervuar.

I gjithë procesi i pastrimit kryhet me një sistem tubi të posaçëm me elementë të provuar dhe të testuar me lirim të shpejtë dhe pajisje shumë efikase filtrimi.

AVANTAZHE
 • Kohë e shkurtër për pastrim;
 • Personeli nuk është patjetër që të jetë prezent gjatë procesit të pastrimit;
 • Përcjellje e vazhdueshme e shkyçjes automatike;
 • Nuk ka rrezik nga shpërthimi;
 • Nivel shumë i lartë i kthimit të hidrokarbureve (për shembull, naftës së papërpunuar);
 • Sasi minimale e mbetjeve të fundërrinave në rezervuar si dhe shpenzime për hedhjen e mbeturinave;
 • Lirim minimal i gazrave në atmosferë falë procesit të pastrimit;
 • Kosto më e vogël e ujit, energjisë elektrike dhe ajrit;
 • Shpenzimet totale për pastrimin e rezervuarit janë reduktuar;
 • Sistem i vetëm i indeksuar për larje që përfshin të gjitha llojet rezervuareve,
 • Rekapitullim i mjeteve për pastrim gjatë pastrimit të fundërrinave;
 • Shpenzimet për pastrim reduktohen me vlerën e “karbohidrateve” të ruajtura;