ЕКО-ТЕАМ д.о.о на своите клиенти им нуди услуги како механички и хемиски чистења на постројки и опрема. Нашето долгогодишно искуство и врвна опрема се гаранција за квалитет и почитување на рокови, затоа можете да ни го доверите одржувањето на вашите постројки, машини и опрема.

НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ЧИСТЕЊА ВКЛУЧУВААТ:
 • Планирање и спроведување на комплетни ремонтни работи;
 • Чистења под висок пририсок на сите видови објекти;
 • Чистење на резервоари од различни големини и видови;
 • Испитување на дебелина на резервоари;
 • Чистење на топлински изменувачи;
 • Хемиско чистење на котли;
 • Чистење на сепаратори, одмастувачи, тложници и сл.
 • Вшмукување и извлекување на сите видови прашкасти, течни и пастозни материјали;
 • Чистење на водена и димна страна на котли;
 • Чистење на челични и бетонски површини;
 • CCTV испитување на технолошки цевководи-инсталации;
 • Отстранување на гума од внатрешна површина на резервоари;
 • Чистење на силоси цемент;
 • Чистење на API сепаратори;
 • Чистење на постројки и останат бродски простор;
 • Превземање на тлози, слопови и останата замастена вода од бродови;
 • Чистење и дезинфекција на вентилациски системи и кујнски вентилациони аспиратори;
 • Специјални чистења со употреба на сув мраз;
 • Отстранување и згрижување на азбест;
 • Чистење  на сепаратори, масло фаќачи, таложници и сл.
НАШАТА ОПРЕМА, МЕЃУ ОСТАНАТОТО СЕ СОСТОИ ОД:
 • Посебни мобилни единици за производство на пареа / топла вода;
 • Опрема за пакување на волуменски материјали во „ Big Bag“ вреќи;
 • Водени пумпи со висок притисок за миење со ладна вода со капацитет до 2500 bar;
 • Водени пумпи со висок притисок за миење со топла вода со капацитет до 800 bar;
 • Специјални високоефикасни Vacupress возила за вшмукување со капацитет до 9000 m3/h со АДР изведба;
 • Специјални комбинирани возила за вшмукување и миење со висок притисок со АДР изведба;

ПРЕГЛЕД НА НАШИТЕ УСЛУГИ СПОРЕД ИНДУСТРИСКИ ГРАНКИ

ПЕТРОХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА И РАФИНЕРИИ
 • Чистење на резервоари од сите видови и големини;
 • Чистење на колони и топлински изменувачи;
 • Хемиско чистење и пасивизација на цевководи;
 • Хемиско чистење и пасивизација на масловоди;
 • Чистење на сливници, таложници, маслени сепаратори и канали;
 • Замена на катализатори во колони и реактори;
 • Високо ефикасно вшмукување и извлекување со vacupress технологија на прашкасти, пастозни и течни материјали;
 • Обработка на замастени отпадни талози во затворен систем;
 • Надворешно и внатрешно чистење на авто и вагон цистерни;
 • Чистење на големи резервоари со нафта без влез на луѓе;
ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ И ТОПЛАНИ
 • Хемиско чистење на котли-водени и димоводни страни, мокра и сува пастивизација;
 • Хемиско чисење на сите видови резервоари;
 • Машинско вшмукување на пепел, јаглен, кокс, масло, замастени талози, трафо-масла, гипс, изолациони материјали од турбини и цевководи, талог од таложници и др.;
 • Чистење на грејни површини, димни канали, силоси, луво уреди, електрофилтери;
 • Чистење на разладни кули и шахти;
 • Замена на филтер материјали при третман на вода;
 • Чистење на кондензатори;
 • Чистење на водови на пепел;
 • Хемиско чистење на составот на тирбинско масло;
 • Хемиско чистење на уреди за третман на отпадни води;
 • Хемиско чистење на уреди за десулфуризација на димни гасови (REA)
ЖЕЛЕЗАРИ И ЧЕЛИЧАНИ
 • Машинско вшмукување на пепел, јаглен, кокс, масло и замастени талози, трафо-масла, гипс, изолациони материјали од турбини и цевководи, талози од базени а одмастување и др.
 • Чистење на грејни површини, димни канали, силоси, електрофилтери, чистење на разладни кули и шахти;
 • Хемиско чистење на сите видови на резервоари;
 • Хемиско чистење на котли-водени и димноводни страни, мокра и сува пастивизација;
 • Замена на филтер материјал при третман на вода;
ДРВНА ИНДУСТРИЈА
 • Извлекување на струготини, пилевина и други остатоци;
 • Хемиски чистења на енергетски постројки;
ЦЕМЕНТАРИ
 • Чистење на силоси;
 • Извлекување на цемент, фина цементна прашина и прашина од јаглен;
 • Хемиско чистење на котли-водени и димоводни стрни, мокра и сува пасивизација;
 • Чистење на сливници, таложници сепаратори и канали;
 • Чистење на транспортни системи за цемент, јаглен и прашина од јаглен;
 • Чистење на состав на компримиран воздух;
 • Чистење на сите видови резервоари;
БРОДОГРАДИЛИШТА И ПРИСТАНИШТА
 • Хемиски чистења и де-гасација на сите видови на резервоари на бродови и платформи со згрижување на отпадните материи;
 • Хемиско чистење на котли-водени и димоводни страни, мокра и сува пасивизација;
 • Хемиско чистење на системи на цела водена и кујнска инсталација;
 • Чистење на топлински изменувачи, димоводи на главни мотори;
 • Санација на опожарени машини и останати делови од брод;
 • Извлекување, препумпување и згрижување на води за балансирање на бродови, слопови, механичка замастена вода, остатоци од гориво, товар, фекална вода;
 • Чистење и дезинфекција на вентилациони системи;
 • Дезинфекција на системи за питка вода;
 • Отстранување и транспорт на згрижен азбест од бродови и платформи;
РУДАРСТВО
 • Извлекување со високо ефикасна vacupress техника остатоци на јаглен, прашина и талог од јаглен;
 • Чистење на силоси, транспортери, вгони, сводови, колосеци и др.
 • Чистење во енергетски постројки и компресорски станици;
 • Чистење на канали;
ЛЕАРНИЦИ, КОКС ПЕЧКИ
 • Чистење на колосеци, транспортери, складишта, таложници, ротациони печки, подрумски простории;
 • Извлекување на кокс, вар, огноотпорен материјал, поташа, јаглен, прашина, талог, соли, агломерати, остатоци од глина, песок од леарница и др.
ПОСТРОЈКИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИ ОТПАДНИ ВОДИ
 • Замена на чакал, песок и останат филтер материјал;
 • Чистење /отстранување на талог од филтери, бистрилишта;
 • Чистење на сепаратори, талозници, резервоари, бунари и цевководи;
СЛУЖБЕНИ ОБЈЕКТИ, ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКСИ И ХОТЕЛИ
 • Чистење на резервоати за гориво;
 • Хемиско чистење на котли;
 • Чистење на сепаратори и кујнски маслифаќачи
 • Чистење на канализациски системи;
 • Чистење и дезинфекција на вентилациски системи и кујнски аспиратори.