Eko-team sh.p.k. klientëve të vet u ofron shërbime si pastrim mekanik dhe kimik të impianteve dhe pajisjeve. Përvoja jonë shumëvjeçare dhe pajisjet me cilësi të lartë janë një garanci për cilësinë dhe përputhjen me afatet, kështu që ju mund të na besoni me mirëmbajtjen e impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja.

SHËRBIMET TONA PËR PASTRIM INDUSTRIAL PËRFSHIJNË:
 • Planifikim dhe zbatim të riparimeve të plota;
 • Pastrim me presion të lartë në të gjitha llojet e objekteve;
 • Pastrim rezervarësh të madhësive dhe llojeve të ndryshme;   
 • Ekzaminim të trashësisë së rezervuarëve;
 • Pastrim të shkëmbyesve të ngrohjes;
 • Pastrim kimik të kaldajave;
 • Pastrim të separatorëve, mënjanësve të yndyrës,  impianteve të ujit etj.
 • Thithjen dhe nxjerrjen e të gjitha llojeve të materialeve pluhur, të lëngshme dhe të pastave;
 • Pastrim të anëve të ujit dhe tymit të kaldajave;
 • Pastrim të sipërfaqeve të çelikut dhe betonit;
 • Ekzaminim CCTV i tubacioneve teknologjike-instalimeve;
 • Mënjanim të gomës nga sipërfaqe të brendshme të rezervuarëve;
 • Pastrim të silos nga çimentoja;
 • Pastrim të API separatorëve;
 • Pastrim të impianteve dhe pjesëve tjera të anijeve;
 • Pastrim të dyshemesë, të çarave dhe pjesëve tjera të ujërave me vaj nga anijet;
 • Pastrim dhe dezinfektim të sistemeve për ventilim dhe aspiratorë ventilimi në kuzhina;
 • Pastrime speciale me përdorimin e akullit të thatë;
 • Mënjanim dhe përkujdesje të azbestit;
 • Pastrim të separatorëve, kapësve të vajrave dhe depozituesve etj.
PAJISJA YNË, MES TJERASH PËRBËHET NGA:
 • Njësi speciale mobile për prodhimin e avullit / ujit të nxehtë;
 • Pajisje paketimi për materialet pjesa më e madhe në çanta “Big Bag”;
 • Pompa me ujë me presion të lartë për larje me ujë të ftohtë me kapacitet deri në 2500 bar;
 • Pompa me ujë me presion të lartë për larje me kapacitet deri në 800 bar;
 • Automjete speciale me efikasitet të lartë të thithjes Vacupress me kapacitet deri në 9000 m3/h me performancë ADR;
 • Automjete speciale të kombinuara për thithje dhe larje me presion të lartë me performancë ADR;

PASQYRË E SHËRBIMEVE TONA SIPAS DEGËVE INDUSTRIALE

INDUSTRIA PETROKIMIKE DHE RAFINERITË
 • Pastrimi i rezervarëve të të gjitha llojeve dhe madhësive;
 • Pastrimi i kolonave dhe këmbyesve të ngrohjes;
 • Pastrim kimik dhe pasivim i tubacioneve;
 • Pastrim kimik dhe pasivizim i tubacioneve të naftës;
 • Pastrim i ulluqeve, sedimenteve, ndarësve të vajit dhe kanaleve;
 • Ndërrim i katalizatorëve në kolona dhe reaktorë;
 • Thithje dhe nxjerrje me efikasitet të lartë me teknologjinë e zbrazjes së materialeve pluhur, të pastë dhe të lëngët;
 • Përpunimi i llumrave të mbeturinave të vajosura në një sistem të mbyllur;
 • Pastrimi i jashtëm dhe i brendshëm i karrocave të automjeteve dhe kamionëve;
 • Pastrimi i rezervuarëve të mëdha të naftës pa ndërhyrje njerëzore;
TERMOCENTRALE DHE CENTRALE TË NGROHJES
 • Pastrimi kimik i kaldajave- anët e ujit dhe tymit,  pastivizim i lagësht dhe i thatë;
 • Pastrim kimik i të gjitha llojeve të rezervuarëve;
 • Thithje mekanike e hirit, qymyrit, koksit, vajit, llumit të yndyrnave, vajrave të transformatorit, gipsit, materialeve izoluese nga turbinat dhe tubacionet, sedimentet e llumit etj;
 • Pastrimi i sipërfaqeve të ngrohjes, kanaleve të tymit, silos, pajisjeve, elektro filtrave;
 • Pastrim i kullave të ftohjes dhe pusetave;
 • Ndërrim i materialeve filtruese për trajtimin e ujit;
 • Pastrim i kondensatorëve;
 • Pastrim i të çarave të hirit;
 • Pastrim kimik i përbërjes së vajit thybicik;
 • Pastrim kimik i pajisjeve të trajtimit të ujërave të zeza;
 • Pastrim kimik i pajisjeve të desulfurimit të gazrave të tymta (REA)
HEKURISHTE DHE PUNISHTE PËR ÇELIKBËRJE
 • Thithje makine e hirit, qymyrit, koksit, vajrave dhe sedimenteve të vajosura, vajrave për transformator, gipsit, materialeve izoluese nga turbinat dhe tubacionet, llumet nga pishinat si dhe pastrim nga vajosja etj.
 • Pastrim i sipërfaqeve të ngrohjes, kanaleve të tymit, silosëve, elektro filtrave, pastrimi i kullave të ftohjes dhe pusetave;
 • Pastrim kimik i të gjitha llojeve të rezervuarëve;
 • Pastrim kimik i kaldajave - anëve të lagura dhe të turbullta, pastivizim i lagësht dhe i thatë;
 • Ndërrimi i materialit filtrues për trajtimin e ujit;
INDUSTRIA E DRURIT
 • Pastrim tallashi, pluhuri nga proceset drusore dhe mbetjeve të tjera;
 • Pastrimi kimik i impianteve të energjisë;
ÇIMENTORE
 • Pastrim i silos;
 • Ekstraktim i çimentos, pluhurit të çimentos dhe pluhurit nga qymyri;
 • Pastrim kimik i kaldajave  - anët me ujë dhe me tym, pasivizim i lagësht dhe i thatë;
 • Pastrim i ulluqeve, ndarësve të sedimenteve dhe kanaleve;
 • Pastrimi i sistemeve të transportit për çimento, qymyr dhe pluhur qymyri;
 • Pastrimi i ajrit të kompresuar;
 • Pastrimi i të gjitha llojeve të rezervarëve;
KANTIERE DETARE DHE PORTE
 • Pastrim kimik dhe de-gazifikim i të gjitha llojeve të rezervarëve në anije dhe platforma me përkujdesje për mbeturina;
 • Pastrim kimik i kaldajave  - anët me ujë dhe me tym, pasivizim i lagësht dhe i thatë;
 • Pastrim kimik i të gjitha sistemeve të instalimit të ujit dhe kuzhinës;
 • Pastrim i shkëmbyesve të nxehtësisë, motorëve kryesorë elektrikë;
 • Restaurimi i motorëve të zjarrit dhe pjesëve të tjera të anijes;
 • Tërheqje, pompim i ujit dhe përkujdesje për balancimin e anijeve, ujit të vajosur mekanik, mbetje të karburantit, , ngarkesave, ujit fekal;
 • Pastrim dhe dezinfektim i sistemeve të ventilimit;
 • Dezinfektim i sistemeve të ujit të pijshëm;
 • Mënjanim dhe transportim i asbestit nga anijet dhe platformat;
MINIERA
 • Nxjerrje me mbetjet e mbeturinave të qymyrit, pluhurit dhe qymyrgurit me teknikë shumë të efektshme të zbrazjes vacupress;
 • Pastrim i silos, shiritave, automjeteve transportuese, vagonëve, qemerëve, sedimenteve etj. .
 • Pastrim në termocentrale dhe stacionet e kompresorëve;
 • Pastrim i kanaleve;
SHKRITORE, FURRA KOKSI
 • Pastrim i shinave, automjeteve transportues, depove, tendave, furrave rrotulluese, hapësira bodrumi;
 • Nxjerrja e koksit, gëlqeres, materialit zjarrfikës, kaskës, qymyrit, pluhurit, llumit, kripës, aglomerateve, mbetjeve të argjilave, rërës së shkritores etj.
IMPIANTE PËR PASTRIMIN E UJËRAVE TË ZEZA
 • Ndërrim i zhavorrit, rërës dhe materialit tjetër filtrues;
 • Pastrim / heqje e llumit nga filtrat, bistrat;
 • Pastrim i ndarësve, depozitave të ujërave të zeza, rezervuarëve, puseve dhe tubacioneve;
NDËRTESA ZYRTARE, KOMPLEKSE TURISTIKE DHE HOTELE
 • Pastrim i rezervuarëve të karburantit;
 • Pastrim kimik i kaldajave;
 • Pastrim i ndarësve dhe vajosjeve të kuzhinës
 • Pastrim i sistemeve të kanalizimit;
 • Pastrim dhe dezinfektim i sistemeve të ventilimit dhe aspiratorëve të kuzhinës;