Управувањето со отпад претставува голем проблем и трошок за секоја современа компанија оптоварена со предизвикот за конкурентност на пазарот во своето работење.

Комплексната и строга законска регулатива често претставува наизглед непремостлив проблем и дополнително ја оптоварува финансиската страна на Вашето работење.

ЕКО-ТЕАМ д.о.о. е водечка македонска компанија за собирање и згрижување на опасен и неопасен отпад и со цел решавање на Вашите пробеми развивме услуга за собирање и згрижување на отпад.

Со употреба на специјална опрема и амбалажа, во можност сме, на сигурен начин да ги превземеме сите видови на опасен и неопасен отпад од Ваша локација и придржувајќи се кон сите законски обврски, да обезбедиме конечно згрижување на отпадот. На тој начин ја решаваме Вашата загриженост за отпадот и ви овозможуваме да се фокусирате на Вашата основна дејност на работење и да ги намалите трошоците во работењето.

ЗА ВАС ВРШИМЕ СОБИРАЊЕ,  ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ЗГРИЖУВАЊЕ НА СЛЕДНИТЕ ВИДОВИ НА ОТПАД
 • Отпадни моторни масла и масла за  јадење,
 • Замастени води,
 • Отпадни емулзии,
 • Отпадни масти,
 • Замастен цврст отпад,
 • Отпадни филтри,
 • Отпадни замастени крпи,
 • Отпаден антифриз,
 • Отпадни раствори,
 • Отпадни бои и лакови,
 • Отпадни органски и неоргански хемикалии,
 • Фармацевтски отпад,
 • Отпад кој содржи азбест,
 • И сите останати видови на неоргански и органски цврст и течен отпад.

За вршење на дејноста управување со отпад ЕКО-ТЕАМ д.о.о. ги поседува следните дозволи:

 • Дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад ( издадена од страна на Министерство за заштита на животната средина и проеторно планирање),
 • Дозвола за вршење на дејност складирање и третман на отпад (издадена од страна на Министерство за заштита на животната средина и проеторно планирање),
 • Дозвола за вршење на дејност собирање и транспортирање на комуналниот и другите видови на неопасен отпад (издадена од страна на Министерство за заштита на животната средина и проеторно планирање),
 • Дозвола за вршење на дејност трговија со неопасен отпад (издадена од страна на Министерство за заштита на животната средина и проеторно планирање).