PolyFlex™ iPolyFold™ претставуваат идеални close-fit  решенија за санација на дистрибутивните водоводни цевки. Полиетиленската обвивка го изолирапротокот на вода од зидовите на старите цевки и на тој начин ја елиминиравнатрешната корозија. Со примена на PolyFlex™ iPolyFold™ системите, обвивката PE-100 доаѓа во радијален контакт со внатрешноста на постоечките цевки. Полиетиленската обвивка ставена во постоечката цевка со примена на нашите специјални постапки за инсталација е долготрајна и се прилепува на внатрешноста на постоечките цевки.За разлика од другите санациски методи, кај кои се појавуваат поголеми прстенести простори помеѓу внатрешната обвивка и старата цевка, нашите решенија не го намалуваат капацитетот на протокот.

ПРИМЕНА
  • Водоводи (питка вода)
  • Водоводи (технолошка вода)
  • Технолошки цевководи
ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
  • Материјал: PE-HD,
  • Дијаметар: DN100 – DN500,
  • Притисок:<10 bar,
  • Домет на санација од едно окно: 1000 m.