Ne përballemi me një kërcënim të përditshëm për derdhjen e papritur të substancave të rrezikshme dhe toksike në mjedis. Substancat e rrezikshme që përdoren çdo ditë në industri dhe transport mund të përbëjnë rrezik të madh për shëndetin e njeriut, mjedisin dhe pronën.

EKO-TEAM sh.p.k. ka zhvilluar një shërbim për ndërhyrje emergjente në rast të ndotjes së papritur të mjedisit për këtë qëllim. Profesionistët dhe pajisjet tona janë vazhdimisht gati 24 orë në mënyrë që të jenë në gjendje të plotësojnë nevojat tuaja në situata kritike për tokën dhe ujin.

Në mënyrë që të jemi  në gjendje për t'iu përgjigjur në kohë nevojave tuaja, shërbimi ynë është përmirësuar me përfshirjen e uzinës së që ne ofrojmë për kompanitë në operacionet e tyre të përditshme që përdorin substanca të pakontrolluara që mund të jenë të rrezikshme për shëndetin e njeriut, mjedisit dhe pronës .

Ky shërbim mundëson komunikim më të mirë dhe përgjigje më efikase për ngjarjen e papritur, që lejon efektet e ngjarjeve të papritura të mund të minimizohen. Ekspertët tanë për ju mund të zhvillojnë plane operative për ndërhyrje në mbrojtjen e mjedisit, si dhe plane për ndërhyrje për ndotjen e papritur të ujit, kështu që njohuritë tona dhe përvoja e  gjerë të përfshihen   në procedurat tuaja të sigurisë.