EKO-TEAM sh.p.k është një kompani e specializuar në restaurimin dhe rehabilitimin e zonave të ndotura dhe ujërave nëntokësore. Vendet e ndotura mbartin rrezik të madh financiar dhe përgjegjësi të madhe për pronarin dhe/ose zhvilluesin ndaj autoriteteve kompetente. EKO-TEAM sh.p.k në bashkëpunim me klientët e saj zvogëlon rreziqet dhe ndërton besimin në projektin tuaj duke zbatuar avancimet e fundit teknologjike.

PUNIME  HULUMTUESE

Duke mos marrë parasysh nëse qëllimi juaj është mbyllja e një fabrike të vjetër industriale, përafrimi i statusit ekzistues me një rregullim ligjor ose konvertimi në një zonë të ndotur, suksesi i projektit tuaj të ristrukturimit do të varet nga saktësisht identifikimi i gjendjes aktuale të zonës së ndotur. Duke përdorur teknika të avancuara kërkimore, ne zhvillojmë zgjidhje individuale që përqendrohen në kërkesat tuaja, ulin kostot e riparimit dhe sigurojnë një nivel optimal të kujdesit mjedisor.

Për këtë qëllim, ne përgatisim për ju:

  • Vlerësim të gjendjes momentale;
  • Vlerësim rreziku;
  • Përpunim të planit për marrjen e mostrave dhe monitorim të zonës së ndotur;
  • Zgjedhje të teknologjisë përkatëse për restaurim të zonës së ndotur;
  • Studim rreth ndikimit të mjedisit jetësor;
  • Restaurim të ndotjes ekzistuese, monitorim të ajrit, truallit dhe ujrave nëntokësore;

RESTAURIM I ZONAVE TË NDOTURA

Duke mos marrë parasysh madhësinë e projektit teknikat tona in-situ mundësojnë një zgjidhje të shpejt, sigurt dhe financiarisht efikase të problemeve. Ekspertiza ynë përshkon në teknika të ndryshme duke përfshirë:

  • Shpërndarje termike
  • Bio-restaurim
  • Përpunim fiziko-kimik;
  • Ngurtësim / stabilizim

DESORBIM TEKNIK

Desorbimi termik është një teknologji e rehabilitimit të tokës të kontaminuar kryesisht me lëndë organike bio-të vazhdueshme, karbohidrate, katran, tretës, komponime RAN, fenole dhe substanca të ngjashme. Kjo teknologji përdor ngrohtësinë  që të nxis avullim  të avullimin e substancave lehtë të qëndrueshme dhe të paqëndrueshme, dhe kështu fizikisht të ndara nga toka e  ndotur.

Siguria dhe besueshmëria e kësaj teknologjie të dëshmuar nga përdorimi i përhapur në SHBA dhe në vendet e BE-së përfshihet në listën e të ashtuquajturave teknikat më të mira të disponueshme dhe përdoret rregullisht për të zgjidhur rastet më të rënda të tokës së ndotur.

AVANTAZHET E KËSAJ TEKNOLOGJIE JANË:

KOHËZGJATJA E SHKURTËR E PROJEKTIT

Desorbimi termik lejon riparimin për një kohë shumë të shkurtër për shkak të mundësisë së trajtimit të sasive të mëdha të materialit të kontaminuar për njësi kohore.

KTHIMI I VENDNDODHJES SË NDOTUR NË GJENDJEN FILLESTARE

Avantazhi më i rëndësishëm i kësaj teknologjie është aftësia që të përpunoj tokën e ndotur dhe ta kthej në gjendjen fillestare.

KONTROLLI AFATGJATË I SHPENZIMEVE

Desorbimi  termik largon tërësisht ndotësit në vend dhe e pengon ata që të mos riparohen përsëri për shkak të miratimit të ligjeve më të rrepta dhe për shkak të rehabilitimit të pjesshëm dhe jo të plotë në të njëjtin vend.

KONTRIBUTI PËR NJË ZHVILLIM MË TË QËNDRUESHËM

Kjo teknologji miqësore me mjedisin lejon ri-përdorimin e tokës së përpunuar ose në vendin që i nënshtrohet riparimit për një qëllim, duke shmangur vonimin e deponisë. Kjo lejon pajtueshmërinë e plotë me direktivat e Bashkimit Evropian që ndalojnë hedhjen e këtyre llojeve të mbetjeve në deponi për mbeturina.

GARANCI TË REZULTATIT NGA RESTAURIMI

Rezultatet e trajtimit kontrollohen çdo ditë duke marrë një mostër të tokës së trajtuar, e cila konfirmon përputhjen me kërkesat e përcaktuara.

AFATE TË GARANTUAR

Kapaciteti i trajtimit ditor është i njohur vetëm me anë të të cilit kohëzgjatja e projektit mund të përcaktohet me saktësi në bazë të sasisë së tokës së parashikuar për përpunim.